loader

Telefon

+0216 504 0 888

Teklif Al >>


ISO 9001:2015 KALITE YONETIM SISTEMI

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Giriş
0. Giriş

0.1 Genel

Toplam performansın iyileşmesine yardım eden ve sürdürülebilir kalkınma için temel sağlayan bir Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) uygulanması kuruluş için stratejik bir karardır.

Bu standarda dayalı bir KYS’ nin uygulanmasının bir kuruluşa potansiyel faydaları:

Müşteri şartlarını ve yasal şartları karşılayan ürün ve hizmetleri sürekli sağlama yeteneği,
Müşteri memnuniyeti sağlamak için fırsatların oluşturulması,
Kapsam ve amaçlar ile ilişkilendirilen risklerin ve fırsatların belirlenmesi,
Belirlenen KYS şartlarına uygun olduğunu gösterme yeteneği.
Bu standart iç ve dış paydaşlar tarafından kullanılabilir.

Aşağıdakiler, bu standardın amaçları arasında değildir;

Farklı KYS’ lerinin yapılarında tekdüzelik sağlamak.
Bu standardın maddeleri ile dokümantasyonu aynı hizaya getirmek.
Kuruluş içinde, bu standardın kendine özgü terminolojisini kullanmak.
Bu standartta belirtilen KYS şartları ürün ve hizmetler için tamamlayıcı şartlardır.

Bu standart “PUKÖ Döngüsü” ve “Risk Temelli Düşünce” içeren proses yaklaşımını kullanır.

Proses Yaklaşımı, bir kuruluşa proseslerini ve ilişkilerini planlamak için olanak sağlar.

PUKÖ Döngüsü, kuruluşlara proseslerinin; yeterli derecede yönetildiğinden ve kaynakların sağlandığından ve iyileştirmek için fırsatların belirlendiğinden ve yerine getirildiğinden

emin olmak için olanak sağlar.

Risk temelli düşünce, kuruluşun proseslerinin ve KYS’ nin planlanan sonuçlarından sapmaya neden olabilecek faktörlerin belirlenmesine olanak sağlar. Önleyici kontroller ortaya koymak negatif etkilerin minimize edilmesini ve ortaya çıkan fırsatlardan en iyi derecede faydalanılmasını sağlar. (bakınız Madde A.4.)

Şartları sürekli karşılamak ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri belirlemek, dinamikliği ve kompleksliği artış halinde olan bir çevrede yer alan kuruluşlar için güçlük oluşturur.

Bu amaca ulaşmak için, kuruluş, düzeltme ve sürekli iyileştirmenin yanı sıra, iyileştirmenin inovasyon, yeniden yapılanma ve buluş gibi çeşitli formlarının benimsemesinin gerekliliğini fark etmelidir.

“NOT” olarak verilen bilgi, ilgili şartın açıklanmasına ve anlaşılmasına rehberlik içindir.

0.2 Kalite Yönetim Prensipleri

Bu standart, ISO 9000’de tanımlanan Kalite Yönetim Prensiplerini temel almaktadır. Her prensibin tanımında şunlar yer alır; prensibin kuruluş için önemli olduğunun rasyonel nedeni,  prensiple ilişkilendirilen fayda örnekleri ve prensibin uygulanması sırasında organizasyonun performansını arttıracak tipik faaliyet örnekleri.

Kalite Yönetim Prensipleri şunlardır.

Müşteri Odaklılık
Liderlik
Çalışanların Katılımı
Proses Yaklaşımı
İyileştirme
Kanıta Dayalı Karar verme
İlişki Yönetimi
0.3 Proses Yaklaşımı

0.3.1 Genel

Bu standart, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak için, KYS’ nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi aşamasında Proses Yaklaşımının uygulanmasını teşvik eder. Proses Yaklaşımının uygulanması için gerekli olan özel şartlar madde 4.4 de verilmiştir.

Birbirleri ile ilişkili proseslerin bir sistem olarak anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflenen sonuçların başarılmasında, kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar. Bu yaklaşım kuruluşa, sistemin prosesleri arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bağlılığı kontrol etmek için imkan sağlar, böylece kuruluşun toplam performansı artırılabilir.

Proses Yaklaşımı; istenen sonuçları başarmak için Kalite Politikası ve kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu olarak proseslerin ve ilişkilerinin sistematik olarak tanımlanması ve yönetilmesini içerir.  Proseslerin ve sistemin bir bütün olarak yönetimi, istenmeyen sonuçları engellemeyi ve fırsatları avantaja dönüştürmeyi amaçlayan Risk Temelli Düşünceye bütün olarak odaklanarak (bak 0.3.3) PUKÖ Döngüsünün (Bak 0.3.2) kullanılması ile başarılabilir.

KYS içinde Proses Yaklaşımının uygulanması şunları sağlar;

Şartların anlaşılması ve sürekli yerine getirilmesi,
Proseslerin katma değer açısından dikkate alınması,
Etkili proses performansının başarılması,
Veri ve bilgilerin değerlendirilmesine dayalı proseslerin iyileştirilmesi.